แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดสำนักงานใหม่อำเภอชะอำ และเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุน กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) เขต 1(ภาคใต้) จ.เพชรบุรี

  • 10 October 2018
  • Author: PR News
  • Number of views: 530
  • 0 Comments

 

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมนูญ จันทรรักษา และนายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมในพิธี มีนายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

           สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี แห่งนี้มีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงาน 7 ไร่ 50 ตารางวา ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งการก่อสร้างอาคารสำนักงานดังกล่าวได้ถูกออกแบบให้เป็นอาคารที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน และมีความพร้อมที่จะให้บริการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปให้ได้รับความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจสูงสุด มุ่งสู่ความทันสมัย (Smart) การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศครบวงจร (Service Excellence) มุ่งเน้นบริการที่รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน โปร่งใส โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังถือว่าเป็นการนำพาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและก้าวสู่การเป็น"การไฟฟ้าแห่งอนาคต" (The Utility of the Future)

 

           และในเวลาต่อมา ผู้ว่าการ กฟภ. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี โดยมีนายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี กล่าวรายงาน ณ ห้องศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุน กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า

 

           ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุน กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) แห่งนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี 2555-2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โดยจัดให้มีศูนย์บัญชาการหลักกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ และให้ขยายผลการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ประจำการไฟฟ้าเขต ทั้ง 12 แห่ง เพื่อช่วยในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา ติดตามเฝ้าระวัง และรวบรวมข้อมูลส่งให้ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ ส่วนกลาง ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และสามารถสื่อสารข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน

 

ภาพ / ข่าว :

-แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี

-แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์

Print
Tags: