แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโลหิต โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

  • 9 October 2018
  • Author: PR News
  • Number of views: 714
  • 0 Comments

 

           เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานส่งมอบโลหิตตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” ให้แก่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ มีนายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมส่งมอบ มีนายพูลสิริ ธรรมสโรช รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ โถงชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” อย่างต่อเนื่องพร้อมกันทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี สนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคและให้พนักงาน ลูกจ้าง ครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาล ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น ในปี 2561 มียอดบริจาครวมจำนวน 15,204,960 ล้านซีซี โดยนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการได้รับโลหิต ในการรักษาพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: