แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่านตามแนวทาง "ประชารัฐ"

  • 29 August 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1494
  • 0 Comments

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 1 และนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมต้อนรับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหาร ซึ่งนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน

 

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA สนองนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน โดยดำเนินโครงการตามแนวทางประชารัฐ อาทิ โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย โครงการเคเบิลใต้ดิน โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานการไฟฟ้าโปร่งใสตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable) กลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Excellence in Governance) ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างต้นแบบการไฟฟ้าโปร่งใสและขยายผลไปยังการไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟภ. ทั่วประเทศ

 

บริการดี มีคุณธรรม

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

Print
Tags: