แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบโครงการหลอด PEA LED เพื่อชุมชนประมงไทยและเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี

  • 5 October 2018
  • Author: PR News
  • Number of views: 606
  • 0 Comments

 

 

           เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อชุมชนประมงไทย  ประจำปี 2561 จำนวน 100 ลำ และพิธีเปิดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี  โดยมีนายมนูญ  จันทรรักษา  รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางจุฑาพรรธน์  แก้ววัฒนะบวร  ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ร่วมในพิธี  มีนายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดปัตตานี  กล่าวรายงาน  ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี

 

          สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี  ตั้งอยู่เลขที่ 188/9 หมู่ที่ 6 ถนนโรงเหล้าสาย ข.ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่ ประมาณ 10 ไร่  มีสาขาในสังกัด จำนวน 2 สาขา  (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์และอำเภอหนองจิก) และสาขาย่อย 3 สาขา(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอระยัง อำเภอยะหริ่งและอำเภอแม่ลาน) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการให้บริการลูกค้าและความสะดวกของประชาชนผู้มาให้บริการจึงได้ก่อสร้างสำนักงานใหม่ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนงานให้เกิดความรวดเร็ว กระชับ ฉับไว มีการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศและครบวงจร ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน และนอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการ PEA  LED เพื่อชุมชนประมงไทย ประจำปี 2561 จำนวน 100 ลำ ในพื้นที่ชุมชนประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลตะโล๊ะกาโปร์  หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์  และอำเภอระหริ่ง จังหวัดปัตตานี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีด้วยการนำหลอดประหยัดพลังงาน LED เปลี่ยนทดแทนชนิดคอมแพ็คฟลูออเรสเซนต์ ที่มีการใช้จ่ายแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เข้ามาทดแทนเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื่อเพลิงโดยไม่ก่อให้เกิดความร้อน มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำประมง  เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการประหยัดพลังงานในภาคส่วนของชุมชนท้องถิ่น

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ :

แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: