แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้าแชมป์รางวัลผ่านเกณฑ์ขั้นสูงในการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561

  • 13 September 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 279
  • 0 Comments

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00น.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 “2 ทศวรรษแห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ สร้างความโปร่งใสสู่ประชารัฐ” ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จำนวน 7 รางวัล โดยนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี และผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดย กฟภ. จัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ สำนักงาน กฟภ. 458 แห่ง ทั่วประเทศและศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทางเว็บไซต์  597 แห่ง โดยได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบโดดเด่นและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น รวม 86 รางวัล ดังนี้

 

- รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทยประจำปี 2555 ปี 2557 และปี 2558 จำนวน 32 รางวัล

 

- รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 รางวัล

 

- รางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2560 และปี 2561 จำนวน 53 รางวัล

 

            ปี 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ซึ่งหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า 100 คะแนน และหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต้องมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนรวมทั้งหมด 250 คะแนน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านเกณฑ์ขั้นสูงในการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จำนวน 7 หน่วยงาน จากจำนวนภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง 17 หน่วยงาน จากที่ร่วมประกวดทั้งหมด 183 หน่วยงาน ทั่วประเทศ ดังนี้

 

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์

 

           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ โดย กฟภ. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด

 

................

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ :

- คณะทำงานผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: