แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแ

  • 12 September 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 158
  • 0 Comments

           เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) ร่วมลงนาม นายอำนวย ปรีมนวงค์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นสักขีพยาน ณ ห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

         ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติแก่บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ  และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกองทุนการออมแห่งชาติจึงบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างความมั่นคงวินัยในการออมและตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้ เพื่อใช้หลังเกษียณอายุงาน ตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญ รองรับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุต่อไป  

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่เข้าร่วมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ปัจจุบัน มีลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสัญญาจ้างจำนวนประมาณ 6,000 คน  มีลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ กอช. กำหนดเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 3,815 คน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานให้กับองค์กร เป็นจุดเริ่มต้นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงและสร้างวินัยในการออมให้กับลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: