แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

  • 4 August 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1445
  • 0 Comments

   

   ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 โดย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดวันออกเสียงประชามติทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้มีการติดตามดูแล เฝ้าระวังป้องกัน และเตรียมความพร้อมด้านการจ่ายไฟฟ้า และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในช่วงการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑.    ให้อำนวยความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ รวมถึงให้เร่งรัดการดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว

๒.    ตรวจสอบดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย โดยเฉพาะในพื้นที่ลงคะแนนและนับคะแนน ต้องดูแลเฝ้าระวังและจัดให้มีมาตรการป้องกันเป็นพิเศษ

๓.    เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน พัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที โดยทุกหน่วยงานต้องซักซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างจริงจัง

๔.    ให้การสนับสนุนการตรวจสอบและเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง การติดตั้งระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ให้สามารถใช้งานได้ทันทีหากระบบไฟฟ้าขัดข้อง

๕.    ให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อกำกับดูแล ประสานงานและอำนวยการด้านการจ่ายไฟฟ้าและความมั่นคงระบบไฟฟ้า

       หากเกิดสถานการณ์ด้านระบบไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติ สามารถติดต่อ1129 PEA Call Center
Print
Tags: