แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ"อบรมหมอต้นไม้" ให้มีรุกขกรประจำจุดรวมงาน 186 แห่ง ทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล

  • 28 July 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1509
  • 0 Comments

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ต้นไม้ สายไฟฟ้าและชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล มีทัศนียภาพที่สวยงามควบคู่กับระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องที่เกิดจากต้นไม้ในระบบจำหน่ายที่มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 300,000 กิโลเมตร จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม (หมอต้นไม้) สร้างรุกขกรในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ

 

สาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

       สาเหตุไฟฟ้าขัดข้องในระบบส่งและจำหน่ายของ PEA มีหลายสาเหตุ ซึ่งเหตุหลักๆ เกิดจากต้นไม้ อุปกรณ์ระบบและสัตว์ จากการดำเนินงานในเรื่องการตกแต่งและลิดรอนกิ่งไม้ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับที่มีสาเหตุจากต้นไม้ ในปี 2558 มีสถิติลดลง 14% จากปี 2557 และจำนวนครั้งการเกิดไฟฟ้าดับภาพรวมลดลงประมาณ 9% ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในภาพธุรกิจอุตสาหกรรมและประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีความเชื่อถือได้เพิ่มขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

 

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

         PEA ให้ความสำคัญและมีความตื่นตัวในเรื่องของการตัดต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงระยะห่างที่ปลอดภัย ( Clearance ) ระหว่างสายไฟและต้นไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ PEA ยังกำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระที่สำคัญวาระหนึ่งขององค์กรและกำหนดให้มีรุกขกรในพื้นที่การบริการทั่วประเทศ จึงจัดแผนการอบรมให้พนักงานมีความรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ในแนวถนนและการลิดรอนของกิ่งไม้ใกล้แนวสายฟ้า โดยเชิญ ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และคณะผู้เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้และฝึกอบรม ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา PEA ได้จัดชุดทีมงานที่ประกอบด้วยหมอต้นไม้ประจำชุดทำงานที่มีความรู้อย่างถูกต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงาน จำนวน 96 ชุด กระจายปฏิบัติงานในพื้นที่ให้บริการของ PEA 74 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อดำเนินงานลิดรอนกิ่งไม้ในพื้นที่เมือง ซึ่งเมื่อลิดกิ่งลงมาแล้วชุดงานนี้จะมีอุปกรณ์เพื่อย่อยกิ่งไม้เหล่านั้นและแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการหุงต้มอาหารต่อไป และ PEA จะขยายผลไปสู่การไฟฟ้าจุดรวมงานที่เหลืออีก 90 แห่ง ให้ครบในปี 2560 ต่อไป

บริการดี มีคุณธรรม

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: