แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ลงนามบันทึกข้อตกลงบริหารจัดการพลังงานให้ มทร.พระนคร

  • 22 July 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1521
  • 0 Comments

     

         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 นายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและรองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมเฟื่องเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

        

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ส่งเสริมนโยบายรัฐในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้าและลดภาวะโลกร้อน โดยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนและการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในรูปแบบการจัดการพลังงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์การใช้พลังงาน ออกแบบและเสนอมาตรการประหยัดพลังงาน จัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและประเมินผล ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานของประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

 

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1327131547316315

บริการดี มีคุณธรรม

 

ที่มาข้อมูล : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: