แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง”

  • 1 June 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 351
  • 0 Comments

      

                วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” โดยมี นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.
      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อันตรายของโรคป้องกันและรักษาการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโภชนาการ บริการ ตรวจเช็คร่างกายเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,080 คน และในปี 2561 ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 938 คน รวมจำนวน 6,018 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. จำนวน 2,459 คน ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,559 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่าผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 และในปี 2561 จะดำเนินการจัดอีก 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน สิงหาคมและกันยายน จำนวนประมาณ 1,000 คน


****************************************

ข่าว // แผนกสื่อสารภายในภายนอก

ภาพข่าว // แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์


วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” โดยมี นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อันตรายของโรค ป้องกันและรักษาการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโภชนาการ บริการ ตรวจเช็คร่างกายเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,080 คน และในปี 2561 ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 938 คน รวมจำนวน 6,018 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. จำนวน 2,459 คน ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,559 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่าผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 และในปี 2561 จะดำเนินการจัดอีก 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน สิงหาคมและกันยายน จำนวนประมาณ 1,000 คน

****************************************
ข่าว // แผนกสื่อสารภายในภายนอก
ภาพข่าว // แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” โดยมี นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อันตรายของโรค ป้องกันและรักษาการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโภชนาการ บริการ ตรวจเช็คร่างกายเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,080 คน และในปี 2561 ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 938 คน รวมจำนวน 6,018 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. จำนวน 2,459 คน ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,559 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่าผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 และในปี 2561 จะดำเนินการจัดอีก 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน สิงหาคมและกันยายน จำนวนประมาณ 1,000 คน

****************************************
ข่าว // แผนกสื่อสารภายในภายนอก
ภาพข่าว // แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” โดยมี นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อันตรายของโรค ป้องกันและรักษาการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโภชนาการ บริการ ตรวจเช็คร่างกายเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,080 คน และในปี 2561 ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 938 คน รวมจำนวน 6,018 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. จำนวน 2,459 คน ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,559 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่าผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 และในปี 2561 จะดำเนินการจัดอีก 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน สิงหาคมและกันยายน จำนวนประมาณ 1,000 คน

****************************************
ข่าว // แผนกสื่อสารภายในภายนอก
ภาพข่าว // แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” โดยมี นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อันตรายของโรค ป้องกันและรักษาการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโภชนาการ บริการ ตรวจเช็คร่างกายเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,080 คน และในปี 2561 ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 938 คน รวมจำนวน 6,018 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. จำนวน 2,459 คน ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,559 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่าผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 และในปี 2561 จะดำเนินการจัดอีก 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน สิงหาคมและกันยายน จำนวนประมาณ 1,000 คน

****************************************
ข่าว // แผนกสื่อสารภายในภายนอก
ภาพข่าว // แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” โดยมี นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อันตรายของโรค ป้องกันและรักษาการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโภชนาการ บริการ ตรวจเช็คร่างกายเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,080 คน และในปี 2561 ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 938 คน รวมจำนวน 6,018 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. จำนวน 2,459 คน ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,559 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่าผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 และในปี 2561 จะดำเนินการจัดอีก 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน สิงหาคมและกันยายน จำนวนประมาณ 1,000 คน

****************************************
ข่าว // แผนกสื่อสารภายในภายนอก
ภาพข่าว // แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์
วันนี้ (วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. และนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” โดยมี นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ.
	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง” ร่วมกับมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้รับความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อันตรายของโรค ป้องกันและรักษาการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและโภชนาการ บริการ ตรวจเช็คร่างกายเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,080 คน และในปี 2561 ดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 938 คน รวมจำนวน 6,018 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ. จำนวน 2,459 คน ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 3,559 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด พบว่าผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 6.19 และในปี 2561 จะดำเนินการจัดอีก 3 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน สิงหาคมและกันยายน จำนวนประมาณ 1,000 คน

****************************************
ข่าว // แผนกสื่อสารภายในภายนอก
ภาพข่าว // แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์
Print