แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือ 4 หน่วยงาน จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561

  • 2 April 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 233
  • 0 Comments

          วันนี้ (วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.) พลเอก สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในงานแถลงข่าวและปล่อยขบวนรถโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2561 โดยมีนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรับรอง 221 กองบัญชาการกองทัพบก  


   
          นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะเป็นผู้ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศควบคู่กับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทั่วประเทศต้องประสบภัยแล้งเป็นประจำทุกปี จึงร่วมมือกับกองทัพบกจัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” โดยสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ บริเวณจุดจ่ายน้ำถาวร รวมถึงจุดจ่ายน้ำชั่วคราวที่ขอใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปี ‭‭2536 – 2560‬‬ โดยให้การสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณจุดจ่ายน้ำบาดาลที่เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 5,335,108 บาท           สำหรับปี 2561 เป็นปีที่ 20 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 หรือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย โดยวางแผนสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า ณ จุดจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดจ่ายน้ำถาวรจำนวน 89 แห่ง ตามรายชื่อที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นผู้กำหนดและจุดจ่ายน้ำชั่วคราวที่ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ของกองทัพบกและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ได้มีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตและในพื้นที่การเกษตรอย่างพอเพียง

                                                       .................

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print