แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองพัทยาเยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.

  • 30 March 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 243
  • 0 Comments

           วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเมืองพัทยา ประกอบด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ สำนักงานใหญ่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ร่วมต้อนรับ

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อตั้งศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่ปี 2541 และขยายเครือข่ายการจัดตั้งศูนย์ฯ ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด 458 แห่ง ทั่วประเทศ ศูนย์ฯ ของ กฟภ. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบและรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ระดับกระทรวงในนามกระทรวงมหาดไทย รวม 79 รางวัล ตั้งแต่ ปี 2555ปัจจุบัน  ทำให้มีหน่วยงานภาครัฐมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ

        ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. พัฒนารูปแบบและช่องทางสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. สำหรับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน กฟภ . โดยสร้าง QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. อย่างสะดวก รวดเร็ว

        สำหรับการศึกษาดูงานในวันนี้ คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนเมืองพัทยาได้รับฟังบรรยายสรุปแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเมืองพัทยาต่อไป

                                       ................

ข่าว : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print