แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคว้ารางวัล G-Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 29 สำนักงานทั่วประเทศ

  • 31 January 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 1001
  • 0 Comments

          วันนี้ (วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.) พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศให้สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 29 แห่งที่เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2560 และผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวฯ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) โดยมีนายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำทีมผู้บริหาร 29 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับมอบโล่รางวัล และนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย ดร.จุติณัฏฐ์ ลิมปนันท์วดี รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับมอบเกียรติบัตร คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับประเทศ ปี 2560 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ  

         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 19 ล้านราย ครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรีและสมุทรปราการ) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเข้าร่วมประกวดในโครงการสำนักงานสีเขียวฯ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์ประเทศ “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” หรือ “การเติบโตสีเขียว” (Green Growth) โดยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 29 แห่งจากทั่วทุกภาคของประเทศที่ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว มีการพัฒนาการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความรวดเร็วและทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามเกณฑ์การตรวจประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างของสำนักงานที่มีการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยุทธศาสตร์ Smart ที่มุ่งสู่ความทันสมัย ให้บริการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อก้าวสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future)”

.............................

รายชื่อสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 29 แห่ง ที่รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ปี 2560
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ 
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ 
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส 
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี 
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 
9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา 
10. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก 
11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม 
12. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร 
13. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
14. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 
15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม 
16. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร
17. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 
18. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี 
19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย 
20. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ 
21. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 
22. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง 
23. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี 
24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
25. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
26. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
27. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
28. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
29. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

.............................

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : 
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายวางแผนธุรกิจ สายงานการไฟฟ้า ภาค 4

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/2016674621695334

 

Print