แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ มูลนิธิธรรมชาติปล่อยช้างคืนสู่ป่า ณ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าซับลังกา​ จังหวัดลพบุรี​I

  • 8 January 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 519
  • 0 Comments

          วันนี้(วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธีปล่อยช้างคืนสู่ป่า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กล่าวถึงความสำคัญของการจัดตั้งมูลนิธิปล่อยช้างคืนสู่ป่า และขอบคุณความมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สนันสนุนโครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า คืนความสมดุลย์ให้ธรรมชาติ โดยมีนายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กล่าวต้อนรับและ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าววัตถุประสงค์ ความสำคัญของโครงการ จัดพิธีปล่อยช้างคืนสู่ป่าและในโอกาสสำคัญนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายยอดพจน์ วงรักษ์มิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กฟภ.และนายยงยุทธ โกเมศ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี และผู้บริหารระดับสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีปล่อยช้างคืนสู่ป่า ณ เขารักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอสำสนธิ  จังหวัดลพบุรี


         ​นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่าเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชกรณียกิจตลอดมากว่า 6 ทศวรรษ ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาบารมี ที่สะท้อนให้เห็นพระราชปณิธานที่แน่วแน่ที่จะให้อาณาประชาราษฎร์มีคุณภาพชีวิตที่อยู่ดีกินดีตามแนวพระราชดำรัสทุกครั้ง เหมือนแสงสว่างทางปัญญาส่องให้พสกนิกรเห็นหนทาง ชีวิตมีความสุขร่มเย็น และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่พสกนิกรชาวไทย จึงได้ร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดพิธีปล่อยช้างคืนสู่ป่า จำนวน 5 เชือก ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอสำสนธิ จังหวัดลพบุรี

          ปี 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ในการจัดหาช้างเพื่อปล่อยคืนสู่ป่า โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยช้าง จำนวน 6 เชือก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อำเภอสำสนธิ จังหวัดลพบุรี

          ปี 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดทำโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 
2559 เพื่อสนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยช้าง จำนวน 8 เชือก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ดอยผาเมือง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

          ​นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดส่งสร้างแหล่งอาหารสำหรับช้างและสัตว์ป่า ที่เรียกว่า โป่งเทียม ตั้งแต่ปี 2557 – 2560 รวม 110 โป่ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างแหล่งอาหารทดแทนแหล่งอาหารจากธรรมชาติ ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ป่าและเป็นการแก้ปัญหาช้างป่าหรือสัตว์ป่าต้องออกมาหากินบริเวณพื้นที่การเกษตรของราษฎรจนเกิดความเสียหายและช้างหรือสัตว์ป่าถูกทำร้าย อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลในธรรมชาติ ทำให้ระบบนิเวศน์ของป่ามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
 
 
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในนอก กองสื่อสารองค์กร
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

Print