แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Executive of the Year 2016 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2559

  • 8 July 2016
  • Author: Pea02
  • Number of views: 1438
  • 0 Comments

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Executive of the Year 2016 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2559 สาขาบริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจ ให้กับนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ


รางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริม คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม พัฒนาคน พัฒนาเมืองตามปรัชญาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม มุ่งเน้นการส่งเสริมเยาวชน พระพุทธศาสนาและเสริมสร้างกำลังใจแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งคณะกรรมการรางวัลไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากเป็นบุคคลที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถนำพาองค์กรขับเคลื่อนและประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ สร้างประโยชน์สูงสุดได้ตามนโยบาย พร้อมทั้งมีการแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ จึงสมควรได้รับการสนับสนุน ยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม สาธารณชน

โครงการต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่มุ่งเน้นนโยบายให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยความโปร่งใส สะดวก รวดเร็วและทันสมัย ซึ่งเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นจากผลงาน “PEA : เดินห้างสบายใจ จ่ายค่าไฟอย่างสะดวก” และรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีจากผลงาน “ระบบงานบริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ One Touch Service” และเร่งรัด “การจัดระเบียบสายสื่อสาร” เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

สิ่งสำคัญที่ดำเนินการควบคู่กัน คือ การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและปลูกจิตสำนึกบุคลากรให้บริการดี มีคุณธรรม ตามนโยบาย “การไฟฟ้าโปร่งใส” โดยกำหนดให้มีมาตรฐานการทำงานรวมถึงการให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใส ปราศจากทุจริต ไม่เรียกรับผลประโยชน์จากลูกค้าหรือคู่ค้า นอกจากนี้ ยังกำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future)” หรือ SUPER PEA ด้วยนโยบายการบริหารและพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ (4S-12 Strategies) ได้แก่ Strengthening เสริมความมั่นคง Standardizing สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ Smart มุ่งสู่ความทันสมัย และ Sustainable เติบโตอย่างยั่งยืน แต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ รวมเป็น 12 กลยุทธ์ โดย PEA นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานบริการลูกค้า เช่น Smart Front Office ในพื้นที่สำนักงานของ PEA หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Front Office) หน่วยบริการเบ็ดเสร็จของราชการ (One Stop Service) PEA Shop ในห้างสรรพสินค้า รวมทั้งเมืองและชุมชนที่สำคัญ การให้บริการด้วยระบบ Customer Touch Point & Customer Care และการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ Online (Happy Touch) รวมทั้งการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในงานด้านวิศวกรรมกรรมและการสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) เช่น โครงการ SCADA เฟส 3 โครงการ GIS เฟส 3 โครงการ Digital Substation โครงการ Unmanned Substation โครงการ Microgrid

Print
Tags: