แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (PCAC)

  • 21 December 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 676
  • 0 Comments

 

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ (Thailand’s Public Sector Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการ การลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พร้อมปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ” โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง 36 หน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วมฯ  ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

 

        นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่ง พ.ร.บ. นี้ถือเป็นทางออกในการแก้ปัญหาการเรียกรับสินบนและความเดือนร้อนของประชาชนจากการขอรับบริการจากภาครัฐที่บังคับใช้มาแล้วกว่า 2 ปี ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการ คือ “faster” การปฏิบัติงานให้เร็วขึ้น “cheaper” การเก็บค่าบริการที่ถูกลง รวมถึงต้นทุนภาครัฐและ “easier” การให้บริการประชาชนที่ง่ายกว่าเดิม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดจากอนุมัติ อนุญาต ได้ระดับหนึ่ง จะเห็นได้จากผลสำรวจการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ประจำปี 2561 โดยธนาคารโลก ประเทศไทยได้อันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศทั่วโลก (ปรับตัวดีขึ้น 20 อันดับ จากอันดับที่ 46 เมื่อปี 2560) แต่ต้องยอมรับว่าปัญหายังคงมีอยู่หรืออาจกลับมารุ่นแรงอีกก็เป็นได้ ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการ การลงทุน รวม 46 หน่วยงาน ที่ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนงในวันที่โดยจะร่วมกันปฏิบัติไม่รับสินบนทุกรูปแบบ หากทำได้จริงก็มั่นใจว่า ปัญหาการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาตที่เคยหนักหนาสาหัสจะหมดไปหรือลงลงอย่างมาก และจะส่งผลต่อการยกระดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions index : CPI) ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน

ข่าว : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสือสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print