แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี

  • 19 December 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 675
  • 0 Comments

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ส่งมอบโลหิตให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย โดยมีนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงานบริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี สนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคและเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาล ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมการมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้น

           กฟภ. จัดโครงการบริจาคโลหิตพร้อมกันทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2560 ได้รับบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี มียอดบริจาค 15,167,650 ซีซี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ

:

แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print