แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2558

  • 7 December 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 737
  • 0 Comments

          ตามที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ.2558 เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการคุ้มครองตามประกาศ กกพ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับทราบถึงสัญญาซื้อขายไฟฟ้า หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าฉบับใหม่

 

http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER043/GENERAL/DATA0001/00001133.PDF

 

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Print