แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึกมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ผู้ว่าการ กฟภ.

  • 24 November 2017
  • Author: PR News
  • Number of views: 818
  • 0 Comments

          วันนี้ (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ในฐานะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมา


ข้อมูล : กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: