แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมโครงการ​“มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” สร้างอาชีพรุกขกร ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

  • 11 August 2017
  • Author: PR News
  • Number of views: 1062
  • 0 Comments

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น.) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยและ พ.ต.ท. ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “มหาดไทย 5  รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างความสุขให้ประชาชน” โดยมี 5 รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 
- นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- นายปิยพจน์ รุธิรโก รองผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง 
- นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง 
- นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค 
- ดร. อายุตม์  สินธพพันธ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
- นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด 

ร่วมในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

โครงการ “มหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน” เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่กระทรวงมหาดไทยมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดย 5 หน่วยงานในสังกัด ได้แก่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)และองค์การตลาด (อต.) กับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำ/ทัณฑสถานและคืนคนดีสู่สังคม 

การจัดอบรมมี 3 หลักสูตร ได้แก่ 
1. การตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
    (การวินิจฉัยไม้ยืนต้น การตัดแต่งและศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ ให้ถูกหลักวิชาการ ตลอดจนการดูแลตัดกิ่งไม้ของต้นไม้ใหญ่ใกล้ระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง) 

2. การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร โดยการไฟฟ้านครหลวง 
    (การเดินไฟฟ้าและการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องภายในอาคาร การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย) 

3. ช่างประปาเบื้องต้น โดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค 
    (ระบบไฟฟ้าในงานประปา ความรู้เรื่องปั้มน้ำและถังพักน้ำ การเปลี่ยนอุปกรณ์งานประปาภายในบ้านและการต่อท่อประปา) 

หลักสูตรดังกล่าวได้รับการบรรจุในโครงการ “เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย” ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในปี 2560 มีผู้ต้องขังเกือบ 600 คน จาก 1,050 คน สนใจรับการอบรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักรุกขกรรม” ให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจากเรือนจำ/ ทัณฑสถาน จำนวน 7 แห่ง ระหว่างวันที่ 7 – 31 สิงหาคม 2560 จำนวน 7 รุ่นๆ ละไม่เกิน 50 คน รวม 350 คน ระยะเวลาอบรม 2 วัน (บรรยาย 1 วัน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 1 วัน) ณ สถานที่ต่างๆ ได้แก่ จ.พัทลุง  จ.ปราจีนบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.นครสวรรค์ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เพชรบุรี  

สำหรับผู้ต้องขังที่ได้ฝึกอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของแต่ละองค์กร จะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพสุจริตที่ตรงตามความต้องการในตลาดแรงงาน มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเพื่ออนาคตที่ดีหลังได้รับอิสรภาพ สนองตอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้กับประชาชน คืนคนดีสู่สังคม สนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เร่งสร้างโอกาสและอาชีพให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

..................

ข้อมูล : ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าว : 
- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : 
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ : 
- แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1771301006232698
Print
Tags: