แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. จัดสัมมนา “กฟภ. วางแผนโปร่งใส 2.0” ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน...ก้าวสู่งานวางแผนโปร่งใสอย่างยั่งยืน

  • 31 July 2017
  • Author: PR News
  • Number of views: 1026
  • 0 Comments

        วันนี้ (วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น.) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา กฟภ. วางแผนโปร่งใส 2.0ภายใต้แนวคิด สุจริตตามรอยพ่อ กฟภ. ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน...ก้าวสู่งานวางแผนโปร่งใสอย่างยั่งยืน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมปาฐกถาพิเศษ “การน้อมนำหลักการทรงงานมาใช้ในการปฏิบัติงานและการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต” โดยมีนายวิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

       สำหรับการจัดงานในวันนี้เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน ปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมทั้งพัฒนากระบวนการดำเนินงานของ กฟภ. ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยการน้อมนำหลักการทรงงาน 23 ข้อมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต

 

แหล่งข่าว/ภาพประกอบ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: