แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟภ. น้อมนำศาสตร์พระราชา จับมือชุมชนปลูกหญ้าแฝกกำแพงดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • 1 July 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 1044
  • 0 Comments

    

     วันนี้ (วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 .) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้า 12 เขต สนองแนวพระราชดำริ จัดโครงการ PEA จิตอาสา ประจำปี 2560 “กฟภ. หญ้าแฝก กำแพงดินธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา” 

         

     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความลาดชัน โดยมีพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกไว้ว่าหญ้าแฝกนี้จะกักนํ้าและปุ๋ยที่มาจากภูเขา ซึ่งภูเขาเป็นเครื่องปฏิกรณ์นํ้าและปุ๋ยโดยไม่ต้องเอาปุ๋ยที่ไหน พัฒนาดินก็สบาย ก็อาศัยชลประทานแล้วก็ป่าไม้ด้วยศาสตร์ของพระราชาที่พระราชทานไว้ ทำให้พื้นที่ที่อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเนื่องมาจากการชะล้างพังทลายของดิน ดินสูญเสียธาตุอาหาร ขาดความอุดมสมบูรณ์ กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชการเกษตรต่างๆ โดยใช้วิถีธรรมชาติ คือ ต้นหญ้าแฝก รากหญ้าแฝกอันเหนียวแน่นจะเป็นกำแพงดินธรรมชาติ ป้องกันการพังทลายของดิน รักษาแร่ธาตุของดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์

 

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดทำโครงการ PEA จิตอาสา ประจำปี 2560 “กฟภ. หญ้าแฝก กำแพงดินธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชาพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 12 เขต ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดย กฟภ.จะปลูกหญ้าแฝกจำนวน 406,000 ต้น ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

 

- จังหวัดเชียงใหม่ 50,000 ต้น 

- จังหวัดน่าน 10,000 ต้น 

- จังหวัดนครสวรรค์ 20,000 ต้น 

- จังหวัดเลย 40,000 ต้น 

- จังหวัดร้อยเอ็ด 100,0000 ต้น 

- จังหวัดนครราชสีมา 40,000 ต้น 

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11,000 ต้น 

- จังหวัดฉะเชิงเทรา 30,000 ต้น 

- จังหวัดกาญจนบุรี 10,000 ต้น 

- จังหวัดราชบุรี 15,000 ต้น 

- จังหวัดสุราษฎร์ธานี 50,000 ต้น 

- จังหวัดยะลา 30,000 ต้น

 

         โครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อสาธารณประโยชน์ สร้างคุณค่าการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

....................

 

ข้อมูล :

- ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

ภาพ :

- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

-ทีมนักข่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต

Print