แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA มุ่งเน้นความปลอดภัยในการใช้ไฟของประชาชน เดินหน้าเปิดโครงการ 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ณ ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • 16 June 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 867
  • 0 Comments

        วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น.) นายไพบูลย์  ศิริภานุเสถียร ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกิจกรรมในโครงการ “74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” โดยตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงาน กฟภ. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับชุมชนพร้อมมิตรพัฒนา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภารกิจในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มั่นคงเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศควบคู่ไปกับ การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยในปี 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำโครงการ “74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการใช้ไฟฟ้า ด้วยการให้พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดภายในครัวเรือนของชุมชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัดตอน อุปกรณ์ป้องกัน เบรกเกอร์ RCD หลอดประหยัดพลังงาน LED สายไฟฟ้า เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า ระบบการต่อลงดิน รวมถึงแนะนำการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งจะช่วยลด     ความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนทั้ง 74 ชุมชนทั่วประเทศ

 

ข่าว /ภาพ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร/กองประชาสัมพันธ์

Print