แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร มอบอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

  • 16 June 2017
  • Author: pr news
  • Number of views: 890
  • 0 Comments

      

       วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น.) นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และการติดตั้งหลอดไฟ LED   ในโครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มอบอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ” ให้กับ พญ.ผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภอจอมบึง ให้เกียรติร่วมในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานและมีนายธวัช กอวัฒนาวรานนท์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีภารกิจในการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งยังมีความห่วงใยต่อคนไทยในทุกภูมิภาค จึงมุ่งมั่นดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน ในปี 2560 จึงได้จัดทำโครงการ “PEA ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ มอบอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ” เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสการรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ

       สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล โดยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากเดิมให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED ทั่วทั้งโรงพยาบาล  จำนวน 1,055 หลอด ติดตั้งเครื่องป้องกันไฟรั่วและปรับปรุงตู้ควบคุมการจ่ายไฟ จำนวน 2 ตู้ รวมถึงซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาลอีกด้วย

 

ข่าว /ภาพ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print