แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม TOT และการไฟฟ้านครหลวงลงนามข้อตกลงขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ

  • 26 December 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1673
  • 0 Comments

     วันนี้ (วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น.) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 1 การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือการบูรณาการ การใช้ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ระหว่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง ณ  สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


      ผู้ลงนาม ประกอบด้วย นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และนายสารนิต อังศุสิงห์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร) โดยมี ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และนายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร ลงนามในฐานะพยาน 

      รัฐบาล โดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายนำประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศสู่ Value-Based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" ส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessible) มีความพร้อมใช้ (Available) และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ (Affordable) นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในการสร้างอาชีพ รายได้ การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มุ่ง "พัฒนาคนด้วยนวัตกรรม พัฒนางานด้วยเทคโนโลยี" เพื่อนำไปสู่ "การไฟฟ้าแห่งอนาคต" ในยุค PEA 4.0


      การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะดำเนินการขยายโครงข่ายครอบคลุมหมู่บ้านในพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐผ่านอินเทอร์เน็ต โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวงในการวางโครงข่ายสายสื่อสารเพื่อติดตั้งกับเสาไฟฟ้า เป็นการบูรณาการการใช้ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศชาติ สังคม ประชาชน ซึ่งโครงข่ายสื่อสารที่จัดสร้างขึ้นยังสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของ PEA


                         .........................................


ข่าว : 
- แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ภาพ : 
- แผนกสื่อสารภายในภายนอกและแผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1497275573635244
Print
Tags: