แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการประชุมวิชาการ PEA ประจำปี 2559 (PEACON 2016) ภายใต้หัวข้อ “Moving Toward the Electric Utility of the Future”

  • 20 December 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 2535
  • 0 Comments

      

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ PEA ประจำปี 2559 (PEACON 2016) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของการไฟฟ้าในอนาคต รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศ” โดยมีนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

        การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดหา ให้บริการพลังงาน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น PEA จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เพียงพอ เชื่อถือได้ และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับคุณภาพงานบริการให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ไฟ

          PEA ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยด้านการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายของประเทศเพื่อยกระดับการไฟฟ้าให้ก้าวสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคต โดยได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 (PEACON2016) ในหัวข้อ “Moving Toward the Electric Utility of the Future” เพื่อเป็นเวทีสำคัญให้ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ รวมทั้งพนักงาน PEA ที่มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสนำเสนอบทความทางวิชาการ รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในอนาคตต่อไป โดยการดำเนินงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนาองค์กรก้าวเข้าสู่ยุค “PEA 4.0” ซึ่งเป็นการรองรับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค “Thailand 4.0” โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”

         การประชุมดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 มีกิจกรรมวิชาการที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งทางด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมีการแสดงนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยของ PEA และความร่วมมือระหว่าง PEA กับหน่วยงานภายนอก และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน มาร่วมเสวนาวิชาการและบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ อาทิ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “IEEE Distinguished Lectured Program” โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระบบนานาชาติ จาก IEEE การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ยานยนต์แห่งอนาคต จากแผนสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเสวนาวิชาการหัวข้อ “ความท้าทายและทิศทางการพัฒนาการไฟฟ้าแห่งอนาคต” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และมี ผศ.ดร.นพพร ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาและผลงานของ PEA โดยได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน PEA จำนวนกว่า 500 คน

https://www.facebook.com/Provincial.Electricity.Authority/posts/1481714851857983

ที่มาข้อมูล : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ: แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร /แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: