แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)

PEA เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)
PEA เข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายชาติชาย ภุมรินทร์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีนายอุดมศักดิ์ เต็มวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงาน นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแสดงความยินดีวันครบรอบ 24 ปี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ โถงชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดงานรับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) เพื่อยกระดับความโปร่งใส และยกย่องหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ที่ผ่านมา PEA ให้ความสำคัญและเข้าร่วมโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 9 สำหรับในการประกาศผลครั้งที่ 11 นี้ PEA ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ซึ่งนับเป็นอีกขั้นของความสำเร็จที่สร้างความภูมิใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร “ทันโลก  บริการดี มีคุณธรรม” 

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
Print
Tags: