แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวางแผนการเงิน สำหรับผู้บริหาร PEA (Intensive Financial Planner)

PEA จัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวางแผนการเงิน สำหรับผู้บริหาร PEA (Intensive Financial Planner)
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ โชติกธีรกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวางแผนการเงินสำหรับผู้บริหาร PEA(Intensive Financial Planner) ในหัวข้อเรื่อง "เกษียณอย่างไรให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิต" โดยมีผู้บริหาร PEA ร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม Citrine 1-3 ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการวางแผน
การเงินสำหรับผู้บริหาร PEA ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้บริหารที่สังกัดส่วนภูมิภาค และ สำนักงานใหญ่ ร่วมการอบรมเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการเงินให้มีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในอนาคต เสริมสร้างความมั่งคั่งด้วยการ "วางแผนการใช้จ่ายเงิน" "วางแผนหนี้สิน" และ "วางแผนการออมเงิน" เป็นแนวทางสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและมีสุขภาพทางการเงินที่ดีพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการวางแผนทางการเงินให้กับพนักงาน PEA ที่เป็นสมาชิกกองทุนภายใต้สังกัดที่ควบคุมดูแล ตามสายงานบังคับบัญชา

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: