แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA สนับสนุนการฝึกภาคสนาม FTX (Field Training Exercise) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

PEA สนับสนุนการฝึกภาคสนาม FTX (Field Training Exercise) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการ
ระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2565 ตามขั้นตอนการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ โดยมีพลเอก สราวุธ รัชตะนาวิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานตรวจเยี่ยม ณ สนามบิน กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี

สำหรับการฝึกภาคสนาม (FTX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร จัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม ร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กำหนดจัดการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร รูปแบบการฝึกภาคสนาม (FTX) เป็นการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพล
เรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าแบบติดตั้งบนรถขับเคลื่อน (Mobile generator) ขนาด 500 กิโลวัตต์จำนวน 2 เครื่อง จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ศูนย์ประสานงานและการติดต่อสื่อสาร และพื้นที่โรงพยาบาลสนาม  การฝึกภาคสนามดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการฝึกทั้ง 10 ด้านได้แก่
1.ด้านกำลังคน
2.ด้านอาหาร
3.ด้านน้ำ
4.ด้านการคมนาคม
5.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
6.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
7.ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต
8.ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน
9.ด้านการประชาสัมพันธ์
10.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
Print
Tags: