แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา
นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชุมพจต์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายงานสนับสนุนระดับสูง และคณะผู้บริหารระดับสูง สายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษา รับฟังการบรรยายด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ตามโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายงานสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 20” ของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
สำหรับการบรรยายการในวันนี้เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย การจัดการความรู้ การบริหารจัดการนวัตกรรม และการดำเนินงานด้าน Smart Grid ของ PEA นอกจากนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานของสายงานอุดมศึกษาต่อไป
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: