แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมมือ GPSC แลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อ พัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ PEA

PEA ร่วมมือ GPSC แลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อ พัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ เพื่อมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ PEA

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แลกเปลี่ยนความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่เพื่อมาใช้ในโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ PEA ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 18 อาคาร EnCo B ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีแผนร่วมมือกับกลุ่มผู้นำธุรกิจ Energy Storage ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในการเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพจากการให้บริการระบบโครงข่ายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทาง แผนการขยายผลรวมถึงโอกาสทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศอีกด้วย
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันศึกษาและพัฒนาโครงการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงกับความต้องการใช้งาน มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานของโครงข่ายระบบไฟฟ้าของ PEA ได้แก่ เทคโนโลยี Semi-Solid Battery เทคโนโลยี Second-life EV battery เทคโนโลยี Lithium Iron Phosphate Battery หรือเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่อื่นที่มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสถียรภาพในระบบโครงข่ายฯ ปัจจุบัน ของ PEA และรองรับการดำเนินธุรกิจการให้บริการในรูปแบบอื่น 


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: