แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลนักประดิษฐ์จากเวทีนานาชาติ ประจำปี 2564

รางวัลนักประดิษฐ์จากเวทีนานาชาติ ประจำปี 2564

นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบประกาศนียบัตรให้กับนักประดิษฐ์ที่เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับ 5 รางวัลนวัตกรรมจากการเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ  “The 32nd International Invention Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2021)  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และ 6 รางวัลนวัตกรรมจากการเข้าร่วมการประกวดในเวทีนานาชาติ"The 48th  International Exhibition of Inventions Geneva” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งรางวัลดังกล่าวนับเป็นการสร้างชื่อเสียงอันดีให้องค์กรและประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวของการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมของ PEA สู่ Digital Utility

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: