แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015

PEA รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015
PEA รับประกาศนียบัตรรับรองระบบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
รับมอบประกาศนียบัตรรับรองระบบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ผ่านการรับรองระบบการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 โดยมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารจัดการระดับสากลเพื่อสร้างความยั่งยืนโดยแสดงให้เห็นกระบวนการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐานสากล เกิดการบูรณาการการจัดการที่เป็นระบบ มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 38500:2015 ในครั้งนี้ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรที่จะมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนต่อไป

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: