แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA บันทึกความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

PEA บันทึกความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

PEA บันทึกความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล
กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาลัยศรีนทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 ตึก 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มศว) เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงบูรณาการร่วมกัน เรื่องการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน โดย PEA นำเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานด้วยระบบดิจิทัล หรือ Digital Platform ที่เหมาะสมมาปรับใช้ ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยี ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop, Solar Floating) ด้านการซื้อขายพลังงาน การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของระบบแสงสว่างและระบบความเย็น การให้ความรู้และสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้า พลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานในภาพรวมของประเทศ รวมทั้งเป็นการช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย

Print
Tags: