แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ส่งมอบโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" วัดปงท่าข้าม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

PEA ส่งมอบโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" วัดปงท่าข้าม อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประธานในพิธี ส่งมอบโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย" โดยมีนายประเสริฐ ใจเจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร PEA ร่วมพิธี ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สำรวจและปรับปรุงระบบส่องสว่าง ในพื้นที่วัดปงท่าข้าม โดยติดตั้งหลอดไฟ LED จำนวน 542 หลอด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,923,388 บาท สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 99,099 บาทต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 9,254 ตัน
โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานจากการติดตั้งระบบส่องสว่างด้วยหลอด LED ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน สร้างความสวยงาม กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั่วประเทศเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
Print
Tags: