แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประจําปี 2563 ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020

PEA ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประจําปี 2563 ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020

 

PEA ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประจําปี 2563
ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจําปี 2563 ในงาน The State of Corporate Sustainability in 2020 โดยมีนางนิรมาน เจนจรัสสกุล ผู้เชี่ยวชาญ 13 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับมอบ จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับการเปิดเผยข้อมูล ด้านความยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมทั้งตอบสนองต่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อนําแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาใช้และบูรณาการ ข้อมูลการพัฒนาความยั่งยืนในกระบวนการรายงาน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปะ กรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวันถนนพระราม 1


Print
Tags: