แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย​ จัดสัมมานาเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง​ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

PEA ร่วมกับ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย​ จัดสัมมานาเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง​ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดร.อุทิศ จันทร์เจนจบ นายกสมาคมไฟฟ้าส่องสว่างแห่งประเทศไทยร่วมเปิดงาน
สัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ The Hall Convention Center อยุธยาซิตี้ปาร์ค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานในส่วนของไฟถนนและไฟสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำเอาเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ มาติดตั้งเพื่อลดการใช้พลังงานในพื้นที่ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 25.7 ล้านหน่วยต่อปี คิดเป็นเงินประมาณ 77.1 ล้านบาทต่อปี
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ PEA ได้ร่วมกับสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่าง การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน ให้แก่หน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหาร
ส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล ในพื้นที่ให้บริการของ PEA โดยมีหัวข้อสัมมนา ดังนี้
- หัวข้อ “ความสำคัญของแสงสว่างต่อการพัฒนาเมือง” โดย ผศ.ดร. จรรยาพร สไตเลอร์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- หัวข้อ “อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพและเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ” โดย รศ.ไชยะ แช่มช้อย อดีตอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวข้อ “นวัตกรรมระบบแสงสว่างอัจฉริยะ” โดย นายวีรพล เอาทารย์สกุล เลขาธิการสมาคมไฟฟ้า
แสงสว่างแห่งประเทศไทย
- หัวข้อ “กรณีศึกษา การบริการจัดการระบบไฟถนนและไฟฟ้าสาธารณะ” โดยนายกร สุพรรณโรจน์
รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างถนน ไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าในสำนักงาน และช่วยกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: