แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA รับใบรับรองระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2018

PEA รับใบรับรองระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2018

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับมอบใบรับรองระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2018 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2018 ภายในสำนักงาน ใหญ่ จำนวน 2 ด้านได้แก่
1. บริการงานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ (the supporting and provision of Computer and Network Equipment Service )
2. บริการงานลูกค้าอัจฉริยะ (Smart Customer Service :SCS)
สำหรับมาตรฐานนี้เน้นในเรื่อง IT Service Management System หรือ ระบบบริหารจัดการงาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นองค์กรที่สามารถยกระดับมาตรฐานการ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้อยู่ในระดับสากล มีกระบวนการให้บริการที่เป็น มาตรฐาน มีการวัดประเมินผล มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการด้านทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับองค์กร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1 ในครั้งน้ีได้สร้างความ เช่ือมั่นให้กับองค์กรที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาคุณภาพของการให้บริการด้านเทคโนโลยีให้มีความยั่งยืนต่อไป
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: