แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 8 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 8 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award)  ประจำปี 2563
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการ ผู้ว่าการและผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้ารับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2563 จัดงานภายใต้แนวคิด "รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง" มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท สะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับในปี 2563 PEA ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 (3 ปี ซ้อน) แสดงถึงผลงานและประสิทธิภาพในภาพรวมของ PEA โดยเกณฑ์การตัดสินรางวัลปี 2563 กำหนดให้มีเพียง 1 รัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลนี้ ซึ่ง PEA สามารถคว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 มาได้
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (3 ปี ซ้อน) คณะกรรมการมีการแสดงบทบาทในการกำหนดนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจ มีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (3 ปี ซ้อน) PEA มีระบบงานสำคัญที่เป็นระบบในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ PEA มีการดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป
4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (4 ปี ซ้อน) โดยในปี 2563 PEA ได้ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้า ยกระดับการบริการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัยเชื่อถือได้และเกิดความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น (3 ปี ซ้อน) โดยในปี 2563 PEA ได้ส่งนวัตกรรม ชุดตัดเชื่อมสายเคเบิลแรงสูงอัจฉริยะ PEA Smart Cable Tools เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงานตัดเชื่อมสายเคเบิลแรงสูง
6. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทชมเชย จากการดำเนินงานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) โดย PEA ได้เป็นรัฐวิสาหกิจพี่เลี้ยงให้กับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2561-2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน นำไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมาตรฐานและยั่งยืน
7. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ จากการดำเนินโครงการพัฒนาระบบงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในการขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาพร้อมกันในที่เดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
8. รางวัลบริการดีเด่น ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในปี 2563 โดย PEA มีนโยบายในการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีความมุ่งมั่นในการให้บริการกับประชาชนที่มาใช้บริการด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่าย
ข้อมูล : กองวิเคราะห์และประเมินผล ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: