แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ลงนาม ภาคีเครือข่าย 21 หน่วยงาน ใช้ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ​ และระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

PEA ลงนาม ภาคีเครือข่าย 21 หน่วยงาน ใช้ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ​ และระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายจำนวน 21 หน่วยงาน ณ ห้อง Mitrtown Hall 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกันของหน่วยภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เมื่อปี 2558 พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ระยะที่ 2 ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” นำร่อง 4 จังหวัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี และ จังหวัดเพชรบุรี) โดยสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ปัจจุบันดำเนินโครงการในระยะที่ 3 โดยนำระบบที่พัฒนาแล้วขับเคลื่อนและผลักดันแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ไปสู่การใช้งานจริงให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นำร่องเพิ่มอีก 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดสงขลา
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: