แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ลงนาม บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ PEA IHAPM ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร

PEA ลงนาม บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ PEA IHAPM ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจร


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ประธานกรรมการบริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด (PEA IT) ณ อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดตั้งบริษัทใหม่คือ บริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสู่ธุรกิจหลังมิเตอร์ (Behind Meter) ส่งเสริมด้าน Digital Utility สำหรับยุคดิจิตอล 5G พัฒนาส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขององค์กร ในด้านการเสริมธุรกิจใหม่ : Enhance New Business พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจหลัก ผ่านนวัตกรรมบริการด้าน Smart Home ที่มีชื่อว่า PEA IHAPM (Intelligent Home Appliance Power Monitoring)
PEA IHAPM เป็นผลิตภัณฑ์ของ PEA ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจใหม่ด้าน Digital โดยดำเนินธุรกิจผ่านบริษัท พีอีเอ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่ง Application PEA IHAPM สามารถตรวจจับและควบคุมการใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสั่งการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิด ตรวจสอบสถานะ ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบ AI ตรวจสอบความผิดปกติของการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยแบบ Real Time ผ่านทาง Smart Phone 
สำหรับ PEA IHAPM เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานของ PEA ด้วยการเก็บและบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ นำข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้ มาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟที่มีปริมาณมากมาจัดทำ BIG DATA การใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟทุกภูมิภาค นอกจากนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ให้กับประชาชน ตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนต่อไป  ในอนาคต

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประสัมพันธ์
Print
Tags: