แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA มอบเงินสนับสนุนสร้างฝายเสาไฟฟ้า ให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

PEA มอบเงินสนับสนุนสร้างฝายเสาไฟฟ้า ให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการติดตั้งเสารับ-ส่ง สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ" และมอบเงินสนับสนุนสร้างฝายเสาไฟฟ้า ให้กับพื้นที่เครือข่ายภาคประชาชน ในมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องบัญชาการ ชั้น 2 อาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มอบเงินสนับสนุนสร้างฝายเสาไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท ให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ โดยสนับสนุนงบประมาณและสนับสนุนเสาไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานในการสร้างฝาย ซึ่งในปี 2560 - 2563 PEA ดำเนินงานสร้างฝายด้วยเสาไฟฟ้ารวม 36 แห่ง (ภาคเหนือ 24 แห่ง ภาคกลางและภาคตะวันออก 5 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แห่ง) ในพื้นที่เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน สามารถช่วยบรรเทาปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก และเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน สามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกว่า 300,992 ลูกบาศก์เมตร มีผู้รับประโยชน์ 5,880 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เกษตร 17,921 ไร่ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง สามารถบริหารจัดการน้ำ ในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤต
ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: