แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดตองปุ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PEA จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดตองปุ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม เภสัชกรหญิงพัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานทอดกฐินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมงานทอดกฐินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วัดตองปุ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน ในงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ได้ยอดเงินทำบุญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นเงิน 2,782,794 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
คณะผู้บริหาร พนักงานตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายเงินเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานให้แก่ วัดตองปุ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: