แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ผลักดันการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน “GSEE”

PEA ผลักดันการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน “GSEE”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” พร้อมมอบโล่ และ Certificate สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดตัวโครงการจัดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” เพื่อผลักดันการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยPEA เชิญชวนให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการประเมินมาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สำหรับ มาตรฐาน GSEE ที่ PEA จัดทำขึ้นเพื่อประเมินสำหรับสถานประกอบการจำนวน 3 ประเภท คือ ประเภทอาคาร ประเภทอุตสาหกรรม และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP โดยเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE มีเกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสมรรถนะพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้านพลังงานหมุนเวียนและด้านวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน โดย PEA จะส่งเสริมให้มีการนำเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและสามารถขอรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ซึ่งองค์กรที่มีผลการประเมินในระดับ Gold หรือ Platinum จะได้รับตราสัญลักษณ์ GSEE ไปประกอบในสินค้าหรือบริการด้วย

นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่ และ ใบรับรองสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจำนวน 6 แห่ง ที่นำเกณฑ์มาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการและวัดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงผลความสำเร็จของความร่วมมือกันระหว่าง PEA กับหน่วยงานทั้ง 6 แห่ง ที่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 9,800,000 หน่วยต่อปี โดยคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงไม่น้อยกว่า 6,366 ตันต่อปี ดังนี้
ระดับ Platinum
1) อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 3) บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
2) บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา
ระดับ
Print
Tags: