แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ร่วมลงนามประกาศเจตจำนง งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ จากภายนอกมายังพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีภารกิจจัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดย PEA มีนโยบายการบริหารและพัฒนางานมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล PEA Digital Utility


 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 33 กิโลโวลต์ จากภายนอกมายังพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมระยะทางงานก่อสร้าง 7.446 กิโลเมตร แบ่งเป็นการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 33 kV แบบเหนือดิน ในระยะทาง 6.900 กิโลเมตร และดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง 33 kV แบบเคเบิ้ลใต้ดิน ในระยะทาง 0.546 กิโลเมตร รวมมูลค่าวงเงินการก่อสร้างทั้งสิ้น 35.5 ล้านบาท เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม รวมไปถึงเป็นการพัฒนาประเทศ ให้มีความเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้น
 
การดำเนินการปักเสาพาดไฟฟ้าแรงสูงจากภายนอกมายังพื้นที่โครงการฯ จะติดตั้งตามตำแหน่งหม้อแปลงสำหรับตู้จ่ายไฟฟ้า (Supply Pillar,SP) จำนวน 23 จุด ประกอบด้วย อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาคารโรงจ่ายน้ำประปา อาคารโรงกักเก็บขยะ อาคารโรงบำบัดน้ำเสีย อาคารสถานีสูบน้ำ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมทั้งก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงตามแนวถนน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน นับตั้งแต่ที่มีการลงนาม   ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ร่วมกันในการเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563
 
สำหรับโครงการจ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงมายังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรม มีระบบไฟฟ้าแรงสูงสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่นิคมฯ อาคารสำนักงานนิคมฯ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ โดยให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ทันตามแผนงาน ทั้งนี้หากการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแล้วเสร็จ กฟภ. จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: