แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้เทคโนโลยี Blockchain ในระบบการเงินของประเทศไทย

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้เทคโนโลยี Blockchain ในระบบการเงินของประเทศไทย
นายยงยุทธ โกเมศ ประธานกรรมการบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายศักดิ์ เสกขุนทด ประธานกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล กรรมการ นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA และคณะรองผู้ว่าการ PEA ศึกษาดูงาน เรื่อง การใช้เทคโนโลยี Blockchain ในระบบการเงินของประเทศไทย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี นางสาว
สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะให้การต้อนรับ
 
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อการพัฒนาด้านระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) บรรยายโดย นายบัญชา มนูญกุลชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน และ หัวข้อการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านไซเบอร์ในระบบการเงินไทย บรรยายโดย นายภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้าน IT

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : กองกิจการคณะกรรมการ
Print
Tags: