แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เภสัชกรหญิงพัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคมโดยมีนางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแล้วยังมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง PEA ให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จึงได้จัดให้มีโครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 22 โรงเรียน

โครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ดำเนินการจัดปีละ 4 ครั้ง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ PEA ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการศึกษาสนับสนุนทุนอาหารกลางวัน เครื่องเขียนแบบเรียนเครื่องอุปโภค-บริโภค ของใช้ที่จำเป็นดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Print
Tags: