แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

PEA จัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม PEA จิตอาสา ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน PEA และจิตอาสาร่วมกิจกรรม ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมทำความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม      พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดย PEA ได้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในอาคารสำนักงานฟาร์มตัวอย่าง ติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) สร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำภาชี เพื่อให้ประชาชนสูบน้ำใช้ในการปลูกพืชผลทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อุปโภคบริโภค โยนพันธุ์ข้าวพระราชทาน มอบโค จำนวน 2 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลาและร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้งและ     ต้นอินทนิลน้ำ)
 
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรอื่นๆ เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ นำความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดและจากฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์ม ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง ทำให้ราษฎรมีความรู้ด้านการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องและยั่งยืน

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: