แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้”

PEA ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้”
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการและผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ธรรมาภิบาล ฉบับจับต้องได้” โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ และถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมออนไลน์ eSpace ให้กับคณะผู้บริหาร PEA ได้รับฟังการบรรยายดังกล่าว 

การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน  อีกทั้ง ยังแสดงถึงเจตจำนงของคณะกรรมการในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าว: กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายงานผู้ว่าการ
ภาพ: กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: