แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA กำหนดวัน Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

PEA กำหนดวัน Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

PEA กำหนดวัน Peak สำหรับอัตรา TOU ปี 2563 จากการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563


ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 ไม่เป็นวันหยุดราชการและไม่เป็นวันหยุดงานของภาคเอกชน และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้วันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 เป็นวันทำการปกติ ซึ่งมีช่วงเวลา Peak ตามข้อกำหนดอัตรา TOU
Print
Tags: